Bize Ulaşın

  • chapta
Kişisel Verilerin Korunması
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Muvafakatname
SARIÇELİK TİCARET BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞ. SAN.LTD. ŞTİ. olarak,
sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel
hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerinizi tarafımızla
paylaşmanız halinde şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı
çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam
ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği
durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,
paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin
işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi
sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli
bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer
otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.
Kişisel verileriniz şirketimiz veri tabanında saklanır. Kişisel verileriniz, hizmetlerimiz ve
faaliyet konumuz ile uyumlu olarak gerekliliği ölçüsünde üçüncü kişilerle, kurum ve
kuruluşlarla paylaşır. Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda yer alan amaçlar ile mevzuat
hükümlerine göre ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilir. Şirketimiz kişisel verileri, İnternet
aracılığıyla sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda toplayabilir. KVKK’nın “İstisnalar”
Başlıklı 28 Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11 Maddesi
Çerçevesinde Haklarınız; Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini
öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel
verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7 maddesinde
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f)
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca
yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler
ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan
07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini
teminen tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’ nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı
13 maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı tutulmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda
bilgilendirildim.