Masaüstü Top Banner

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SARIÇELİK TİCARET BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. (“Sarıçelik Ticaret”)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nu 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Sarıçelik Ticaret Beyaz Eşya Gıda Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Sarıçelik Ticaret”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Sarıçelik Ticaret ‘e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince kvkk@ecelik.net adresine e- posta gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, “mobil imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

Bilgi

 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat

gelerek kimliğini tevsik

edici belge ile başvurması)

 

Birlik Mahallesi 4268 sokak, No:71/A Bornova İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla

tebligat

 

Birlik Mahallesi 4268 sokak, No:71/A Bornova İZMİR

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

E-posta yoluyla

 

kvkk@ecelik.net

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

“Güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla

saricelikticaret@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanır. Ancak yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayıp on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Sarıçelik Ticaret tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetine geçemez.[1]  Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim:

 

 

Soy isim:

 

 

T.C. Kimlik Numarası:

(Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

 

Telefon Numarası:

 

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

 

Adres:

 

 

 

 1. Lütfen Sarıçelik Ticaret ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Personel, aday personel, eski personel, ziyaretçi, 3. taraf firma çalışanı, müşteri, tedarikçi çalışanı vb.)

 

☐ Personel

☐ Ziyaretçi

☐ Müşteri

 

☐ Aday Personel

☐Diğer: ……………………………………………………………..

 

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz

 1.  

Sarıçelik Ticaret tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (a)]

 1.  

Sarıçelik Ticaret tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (b)]

 1.  

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (c)]

 1.  

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (ç)]

 1.  

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (d)]

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

 1.  

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1(e)]

 1.  

Düzeltme talebim (Talep No 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

  8.

Silme veya yok edilme talebim (Talep No 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

  9.

Sarıçelik Ticaret tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (g)]

 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

  10.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (ğ)]

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 1.  Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekâletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

☐ Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Sarıçelik Ticaret ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Sarıçelik Ticaret tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Sarıçelik Ticaret ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Sarıçelik Ticaret, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi'nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

[1] Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife olup tarifenin güncellenmesi halinde değişiklik gösterebilir.

Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Markalar
Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs E-Ticaret Sistemleri İle Hazırlanmıştır.
Yukarı