Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

SARIÇELİK TİCARET BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. (“Sarıçelik Ticaret”)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nu 11’inci maddesinde “kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme” hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Sarıçelik Ticaret Beyaz Eşya Gıda Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Sarıçelik Ticaret”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Sarıçelik Ticaret ‘e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusuyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince kvkk@ecelik.net adresine e- posta gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza”, “mobil imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek

Bilgi

 

Şahsen Başvuru

(Başvuru sahibinin bizzat

gelerek kimliğini tevsik

edici belge ile başvurması)

 

Birlik Mahallesi 4268 sokak, No:71/A Bornova İZMİR

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

Noter vasıtasıyla

tebligat

 

Birlik Mahallesi 4268 sokak, No:71/A Bornova İZMİR

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

 

E-posta yoluyla

 

kvkk@ecelik.net

 

 

 

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

“Güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla

saricelikticaret@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlanır. Ancak yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayıp on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Sarıçelik Ticaret tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetine geçemez.[1]  Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim:

 

 

Soy isim:

 

 

T.C. Kimlik Numarası:

(Yabancılar için pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

 

Telefon Numarası:

 

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

 

Adres:

 

 

 

 1. Lütfen Sarıçelik Ticaret ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Personel, aday personel, eski personel, ziyaretçi, 3. taraf firma çalışanı, müşteri, tedarikçi çalışanı vb.)

 

☐ Personel

☐ Ziyaretçi

☐ Müşteri

 

☐ Aday Personel

☐Diğer: ……………………………………………………………..

 

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz

 1.  

Sarıçelik Ticaret tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (a)]

 1.  

Sarıçelik Ticaret tarafından kişisel verilerim işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (b)]

 1.  

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (c)]

 1.  

Kişisel verilerim yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (ç)]

 1.  

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (d)]

Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi belirten dilekçeniz ile doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh gibi)

 1.  

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1(e)]

 1.  

Düzeltme talebim (Talep No 5) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

  8.

Silme veya yok edilme talebim (Talep No 6) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (f)]

  9.

Sarıçelik Ticaret tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. [KVK Kanunu M. 11 /1 (g)]

 

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucuna ilişkin dilekçeniz ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

  10.

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. [KVK Kanunu M. 11/1 (ğ)]

 

Kanuna aykırılığa konu olan hususa ilişkin belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.)

 

 1.  Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde, noter tasdikli vekâletnamenin ya da yetki belgesinin sunulması gerekmektedir.)

☐ Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

İşbu başvuru formu, Sarıçelik Ticaret ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Sarıçelik Ticaret tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Sarıçelik Ticaret ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Sarıçelik Ticaret, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİ BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurusunun, yukarda belirtilen talep/talepler çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmasını rica eder, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuru Sahibi İlgili Kişi'nin

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

 

 

[1] Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife olup tarifenin güncellenmesi halinde değişiklik gösterebilir.

SARIÇELİK TİCARET BEYAZ EŞYA GIDA TEKSTİL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Sarıçelik Ticaret Beyaz Eşya Gıda Tekstil İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu Şirketimiz tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Tarafımıza yaptığınız iş başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") m.10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu metinde: şirketimize yaptığınız iş başvurunuza ilişkin olarak iş başvuru sürecinin genelinde işlenecek kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde aşağıda belirtilen veya pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki hiçbir kişisel verinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi (sağlık bilgileri, dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı rica ederiz.

 1. İşlenecek Kişisel Verileriniz Nedir?

 

KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Şirket, çalışan adaylarının kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir.  Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, cinsiyet,
 • İletişim; adres, telefon numarası, e-posta
 • Özlük; özgeçmiş bilgileri, çalışan adayı belirtirse en son çalışılan kurum, pozisyonu ve çalışma süresi, maaş beklentisi, geçmiş iş ilişkilerinin bitiş sebebi, askerlik durumu, teklif edilen maaş bilgisi
 • Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf, Şirket iş yerine mülakata gelmeniz halinde kamera kayıtları
 • Özel nitelikli kişisel veri; dernek, vakıf veya sendika üyeliği, engellilik durumu, mülakat sürecinde belirtmesi halinde sağlık bilgisi, sigara[TU1] [TU2] 
 • Mesleki deneyim; özgeçmişte yer alıyorsa veya pozisyon gereği bildirilmesi talep edildiyse ehliyet belgesi sınıfı, diploma, eğitim bilgileri, sertifika bilgisi, gidilen kurslar, yabancı dil bilgisi, bilgisayar becerisi
 • Diğer; referans bilgisi,
 • Diğer; Aile yakını bilgisi- mülakat sürecinde çalışan adayının belirtmesi halinde eşinin adı, çocuklarının adı ve yaşı,
 • Fiziksel mekân güvenliği; kamera görüntüleri (mülakat için Şirket binasına gelinmesi halinde)

 

verilerini ifade etmektedir.

 

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

 

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirket tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır. 

 

Referans bilgisinin bulunduğu başvurularda çalışan adayı olarak referans olan kişiden rıza almanız gerekmektedir. Başvuru anında sunulamayan rıza beyanları için talep edilmesi halinde tarafınızın Şirkete sunması gerekmektedir. Ayrıca Şirket paylaştığınız referans kişisiyle ve/veya belirtmeniz halinde önceki iş yerinizle iletişime geçerek açık rıza vermeniz halinde çalışma performansınız ve çalışma koşullarınız hakkında bilgi talep edebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Elde Edip Hangi Amaçla İşlemektedir?

 

Toplanan kişisel verileriniz Şirket’in faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde;

 

 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Çalışan adayının başvuru süreçlerinden başlayarak ölçme ve yerleştirme sürecine kadar geçen aralıkta iletişim faaliyetlerini temini

 

amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.

 

Şirket mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; kişisel verilerinizi, mağazalarda doldurduğunuz iş başvuru formları ile, internet sitemiz üzerinden dolduracağınız iş başvuru formu ile, İŞ-KUR’dan gelen e-posta ile, doğrudan bizimle iş görüşmesi esnasında vereceğiniz bilgilerin veya yetkililerimizce yapılacak değerlendirmelerin ve bu değerlendirme sonucu hazırlanacak teklifin dijital veya fiziksel ortamlara kaydedilmesi ile, bizimle paylaşacağınız referanslarla yaptığımız görüşmelerden alınan bilgilerin kaydedilmesi ile, iş görüşmesi için işyerimizi ziyaret ettiğiniz takdirde güvenlik kameraları ile otomatik olan ve/veya otomatik olmayan yollarla Kanun’a uygun şekilde elde edilmektedir.

Ayrıca işlenmesine (ayrı ayrı) açık rıza vermeniz halinde:

 • Başvurunuzun Şirket’in engelli çalışan kadrosuna ilişkin olması halinde ise, bu kadroya uygunluğunuzun değerlendirilmesi için engelliliğinize ilişkin bilgilerinizi,
 • Son çalışılan kurumlar ve referans(lar) aranarak işe uygunluk değerlendirmesi yapma amacıyla sınırlı olmak üzere iletişimin temini,

amaçlarıyla işlenecektir.  Bizimle paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, e-posta adresi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

Yukarıda belirtilen yöntemlerle iş başvuru sürecinize ilişkin kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca, (i) engelli kadrosuna başvurmak istemeniz veya (ii) daha önce çalışılan kurum ve referans bilgisiyle iletişime geçilmesi halinde kişisel verileriniz vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak işlenecektir.

 1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

 

KVKK 11.  madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan [internet sitesine eklenen metinin linki eklenecek] linkinde belirtilen yöntemlerden size uygun olanı seçmek suretiyle Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Adres : [x]

E-posta: [x]


 [TU1]Mülakatta sağlık sorunları yazılmış ancak internetteki iş başvuru formunda rastlanılmadı. Ama sözlü olarak mülakat sırasında kendisi belirtebilir. Ancak formda zorunlu unsur olarak bulunuyorsa kalkmalı. İş başvuru formu internet sitesindekinden farklı bir başvuru formuysa incelenmeli.

 [TU2]Yine internetteki iş başvur formunda rastlanılmadı. Envanterde olduğu için yazıldı. Ancak ölçülülük ilkesi gereği alınmaması gereken bir veri olduğu yönündeki değerlendirmeniz doğru.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.